Cart

Hướng dẫn cách uốn tóc cây xương và ống gai đẹp nhất

Cách chia tóc :

– Đường ngôi giữa mái 5/5
– Đường ngôi 1 bên mái 3/7 hoặc 4/6
Mái chia lam 2 phần :
– 1 từ đỉnh đầu xuống chân mày
– Phần 2 từ đỉnh đầu xuống mang tai
Chia tóc phần sau :
– Tóc phần sau chia làm 3 tầng
– Từ đỉnh đầu xuống mang tai phần 1
– Từ mang tai xuống cuối rái tai phần 2
– Từ rái tai xuống ót là phần 3
Chia tóc uốn phần sau :
– Khi cho tóc uốn phần sau đều chia 5 hàng theo chiều dọc.
– Khi uốn tóc chia thành hàng.
– Dùng đuôi lược lấy từng phần tóc 1
– Miếng nilong đặt ở phía dưới tóc
– Dùng cây chấm thấm chấm đều từ chân tóc ngọn tóc.
– Gấp 2 đầu uốn đặt ở dưới tóc, sau đó cuốn từ từ lên kéo dây thun qua bên kia của cây xương.

THỰC HÀNH CUỐN ỐNG GAI

Mái Hắt :
– lấy đường ngôi cho ngai
– Lấy tóc từ vần tráng qua đường ngôi
– Ngón tay trỏ để dưới tóc, ngọn tóc cốn vào tai trỏ
– Lúp vào chân, lấy kẹp tăm kẹp vào chân tóc
– Máy hất tả 4 hoặc 5 pẻn
Mái bay :
– Tả mái hất trước
– Tới phần mái bay
– Tất cả tả bay về sau
Tóc ngang :
– Tóc ngang phần 1 và 2 cuộn ống gai lớn cuộn xuống
– Phần 3 cuộn gai trung, cuộn xuống
– Mái hất tả pẻn
TÓC TÉM THƯỜNG
– Tóc tém phần 1 và 2 cuộn ống gai trung
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ, tất cả cuộn xuống
– Mái hất tả pẻn
TÓC NHẬT
– Tóc nhật cuộn ống gai trung
– Phần 2 cuộn ngược lên
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ , cuộn xuống
TÓC BUNG
– Tóc bung phần 1 cuộn ống gai trung, cuộn xuống
– Phần 2 cuộn ống gai trung cuộn ngược lên
– Phần 3 cuộn ống gai nhỏ cuộn xuống
TÓC LỌN
– Tóc bung phần 1 cuộn ống gai trung cuộn xuống
– Phần 2 và 3 cuộn ống gai trung cuộn ống đứng, cuộn về vành tai
– Mái hất tả pẻn
Tóc ngang , tóc Sì ton cuộn ống gai giống nhau
Tóc nhật, xì ton nhật – uốn cây xương lớn, thời gian 30 phút .
+ Tóc sư tử, tém sư tử – uốn cây xương lớn, thời gian 30 phút.
+ Mái hấp, mái bay – uốn cây xương lớn, thời gian 20 phút.

Các loại tóc xù:
+ Xù xe uốn cây xương lớn, vào thuốc số 1 để độ 45 phút chấm thêm 1 lần nước thuốc cho vào máy sấy 1 lần, để độ 15 phút lấy ra.
+ Xù gảy để đỗ tiếng, ( chấm 3 lần nước thuốc, cho vào máy sấy 3 lần)
+ Xù đủa để độ 45 phút chấm thêm 4 lần nước thuốc, mổi lần chấm cho vào máy sấy 1 lần, khi tóc quăn lấy tóc ra để độ 10 phút rồi gỡ tóc ra.

TẠOMẪUTÓC.VN

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật làm tóc của salon tóc, nhà tạo mẫu ngành tóc.

Chia sẻ các kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, kỹ thuật cắt tóc, học cắt tóc.

Chia sẻ cách chăm sóc tóc, hướng dẫn tư vấn.

Tổng hợp các khuyến mại của SALON tóc dành cho mọi người muốn làm tóc.

Tổng hợp các khóa đào tạo tóc trên toàn quốc.

Tổng hợp các bộ sưu tập tóc của các Salon.


LIÊN HỆ HỢP TÁC: taomautoc.vn@gmail.com

Log in

Giỏ hàng

Quay lại Shop